Новата политическа география на Европа

Как евро кризата повлия на политиката в 14 страни членки на ЕС

Full text available in
Summary available in

Новата политическа география на Европа

Кризата в еврозоната доведе до революционизиране на политическата сфера навсякъде в Европа, като този процес се замъглява от фокуса върху случващото се в Берлин и Брюксел. Традиционни европейски политически партии се борят за своето оцеляване, а цели държави се озовават от центъра в периферията на Европа.

Най-новото издание на ЕСВП „Новата политическа география на Европа“ търси отговор на въпроса как кризата промени политическата динамика в отделните страни членки на ЕС. Материалът се състои от 14 глави, написани от известни интелектуалци, журналисти и учени, които проследяват развитията съответно във Франция, Португалия, Дания, Великобритания, Полша, Италия, Германия, Финландия, Холандия, Чешката република, Гърция, Ирландия, Испания и България. Сборникът е под редакцията на Николас Уолтън и Ян Зиелонка.

В отделните есета, включени в сборника, се идентифицират основните спорни моменти в новата ситуация в Европа и новопоявяващите се политически сили, които очертават една различна политическата география. Възприет е подход на изследване не „отгоре надолу“, а отдолу нагоре“, като се разглеждат последствията за кризата върху гражданите на ЕС.

Изследването разкрива няколко главни аспекта на преструктурирането на европейската политическа география, като показва, че:

Утвърдените елити се намират под изключително силен натиск от страна на нови политически сили и популистки движения;

Разделението между „център“ и „периферия“ се разраства, като много страни, възприемали себе си като част от „центъра“ на Европа, се озовават в нейната „периферия“;

„Центърът“ от своя страна се раздробява с нарастването на различията между Париж и Берлин и невъзможността те да бъдат преодолени;

Няма споделена визия за европейската интеграция, независимо от засилващия се дебат за политически съюз“.

„Европа няма да излезе от кризата, докато не бъде „преоткрита“. Преди това обаче е необходимо да се разбере как кризата повлия на отделните европейски граждани и съответно, как това промени техните възгледи и електоралните им предпочитания. Европа, която търси да преоткрие себе си, трябва да се концентрира върху гражданите си, а не върху елитите и Брюксел.“ Ян Зиелонка

“Кризата прерасна от банкова и икономическа в политическа. Като резултат ние наблюдаваме зараждащо се съревнование между конкуриращи се радикално различни проекти за бъдещето на Европа.“ Николас Уолтън