Rzeczpospolita – Thomas Klau

Thomas Klau
ECFR Alumni · Former Senior Policy Fellow

Thomas Klau comments on the job market situation in France and President François Hollande.